מהי ארנונה?

הארנונה היא מס מוניציפאלי המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות המקומית. תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית, ורבים האנשים שלא מודעים לעובדה כי שיטות החישוב בין רשות לרשות שונות, כפועל יוצא, למעשה, נוצר מצב בו, שני אנשים, הגרים באזורים שונים במדינה, ישלמו על אותו שטח רבוע בנוי, מס שונה!

הקריטריונים לחיוב בארנונה

כמו כן, עיקרם של הקריטריונים לקביעת גובה הארנונה הינם: בראש ובראשונה – שטח הנכס, סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, תעשיה וכו'), מיקומו של הנכס (אזור מיושב או לאו, אופי האוכלוסייה – האם מצב סוציו-אקונומי גבוה או נמוך, ועוד).

ברם, החוקים והתקנות בעניין זה קבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.

שיטות שונות לחיוב בארנונה

על אף, שעל פניו נדמה לאנשים, כי מיסי הארנונה זהים או אמורים להיות זהים בכל חלקי המדינה, אפשר לומר כי אופן חיוב הארנונה ע"י רשויות מקומיות די 'פרוץ'. ובמה דברים אמורים? ישנם ארבע שיטות שונות לחישוב ארנונה במדינת ישראל:

  • שיטת "ברוטו-ברוטו" – לפיה נמדד שטח הברוטו של הנכס, כולל הקירות החיצוניים שלו, וכולל החלק היחסי של הנכס בשטחים משותפים. זוהי שיטת החיוב היקרה ביותר במדינת ישראל.
  • שיטת "ברוטו" – לפיה נמדד שטח הברוטו של הנכס, כולל היקרות החיצוניים, אך ללא השטחים המשותפים שאינם בחזקת אותו משתמש מסוים.
  • שיטת "נטו" – לפיה נמדד שטח הנכס ללא שטחים משותפים וללא שטח קירותיו החיצוניים, אלא לפי שטח קירות פנימיים.
  • שיטת "נטו-נטו" – לפיה נמדד שטח הנכס בהתאם לשטח הנכס הפנימי, לא כולל קירות פנימיים, ללא קירות חיצוניים וללא שטחים משותפים. זוהי שיטת החישוב הזולה ביותר במדינת ישראל.

הפחתה והחזר תשלומי ארנונה

אנשים פרטיים ובמיוחד בעלי עסקים, מרגישים את כובד הנטל של תשלומי הארנונה המוטלים עליהם, שהללו פעמים אף עולים על תשלום דמי השכירות של אותו הנכס. כך שאין כל ספק שתשלומי הארנונה מכבידים על בעלי העסקים ועל האנשים הפרטיים כאחד.

העניין הוא שהרשויות המקומיות מנסות להגדיל את הכנסותיהן באמצעות גביית ארנונה מעסקים, ובמקרים רבים גם בניגוד להוראות החוק.

יתכן גם, כי הנכס בו הינך מפעיל את עסקך מחויב בתשלומי ארנונה גבוהים מהמותר ע"פ דין, ולזכותך עומדת האפשרות לדרוש מהרשות המקומיתלהפחית את חיובי הארנונה הדו – חודשיים, ובמקביל גם לדרוש השבה רטרואקטיבית בגין הסכום העודף ששולם על ידך.

הנחות ופטורים

חשוב עוד לציין, כי הדין הישראלי מקנה לתושבים ואזרחים העומדים בקריטריונים מסוימים הנחות מתשלומי ארנונה ואף במקרים מסוימים גם פטורים מלאים, למשל: הנחות לאזרחים ותיקים, הנחות לנכים, הנחות לנפגעי פעולות האיבה, הנחות בגין מצב סוציו-אקונומי נמוך, הנחות בשל מצבו של הנכס וכיוצא בזה.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, מתמחה בתחום מיסי הארנונה, ומעמיד לרשותך בדיקה ראשונית ומקדמית של תשלום הארנונה החודשי ללא כל התחייבות.