ביום 06/09/15 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק הוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים).

במסגרת התיקון, חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת הוצאה לפועל, ועומדים בתנאים מסוימים, רשאים להגיש בקשה להפטר מחובותיהם. המשמעות היא, שאם הרשם יעתר לבקשתם, ימחקו כלל חובותיהם, בין שמדובר על חוב שבהוצאה לפועל, ובין שמדובר על חוב שאינו בהוצאה לפועל, למעט חובות שאינה ברי הפטר – ואלו הם: מזונות, משכנתא, קנס פלילי, קנס מנהלי ונזק בלתי קצוב.

תיקון זה נקבע כהוראת שעה, והינו תקף למשך 3 שנים, החל מיום 06/09/15 וכלה ביום 05/09/18. מטרתה של הוראת שעה זו היא לסייע לחייבם מוגבלים באמצעים, אשר אין להם נכסים ו/או זכויות, לקבל הפטר מחובותיהם, ולאפשר להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה בחיים.

חשוב לציין, כי גם אם החייב עומד בכל התנאים לקבלת הפטר, עדיין הדבר נתון לשיקול דעתו של רשם הוצאה לפועל, ואין זו זכות שבדין לקבל את ההפטר. אז מה הם תנאי הסף?

  1. חייב מוגבל באמצעים לפחות 4 שנים ברצף טרם הגשת הבקשה להפטר.

  2. סכום חובותיו של החייב אינו עולה על סך של 800,000 ₪ בעת הגשת הבקשה (לרבות החובות שאינם ברי הפטר).

  3. אין לחייב נכסים או זכויות בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש, למעט משכורת או הכנס אחרת לה הוא זכאי.

  4. החייב עומד בצו התשלומים במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה להפטר. כמו כן, בנסיבות מסוימות (וחריגות) רשאי הרשם ליתן הפטר גם אם החייב לא עמד בתנאי זה.

  5. לא מתנהל כנגד החייב בעת הגשת הבקשה להפטר הליך של פשיטת רגל בבית משפט המחוזי, ולא הסתיים הליך או הוגשה בקשה כזו במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה להפטר.

הבקשה תועבר לרשם הוצאה לפועל אשר יחליט האם לפתוח תיק הפטר במסגרת הוצאה לפועל ואם לאו. במידה והרשם אישר את הבקשה לפתיחת תיק, תפורסם ההחלטה ברשומות ובעיתון יומי, ותשלח הודעה אישית לכל נושה, לרבות נושים שלא פתחו תיקי הוצל"פ. הנושים רשאים להגיש התנגדות למתן ההפטר תוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה, היה והוגשה התנגדות יקיים הרשם דיון בנוכחות הנושים.

במידה ולא הוגשה התנגדות, ישלח לחייב זימון לדיון בפני רשם הוצאה לפועל שמטרתו בדיקת יכולתו הכלכלית של החייב, על מנת שהרשם יוכל באמת להשתכנע שהחייב עומד בתנאים הקבועים בחוק לקבלת הפטר.

במידה ותתקבל הבקשה של החייב להפטר מחובותיו, המשמעות היא מחיקת כלל חובותיו שצוינו בבקשה! במידה ולא תתקבל בקשתו של החייב, התיקים בהוצאה לפועל יוותרו פעילים והחייב ידרש להמשיך לשאת בצו התשלומים.

חשוב להגיש כי עד למתן צו ההפטר בפועל ע"י רשם הוצאה לפועל, נדרש החייב להמשיך לשלם את צו התשלומים, שאם לא יעשה כן, הדבר עלול להביא לדחיית בקשתו להפטר.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, ישמח לבחון האם הנכם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, וללוות אתכם בדרך צאתכם לדרך חדשה.