בוררות עסקית

רבות כבר נאמר ונכתב על התמשכות ההליכים בבתי המשפט. בין אם הדבר נגרם באשמת מערכת בתי המשפט ובין אם בעטיים של בעלי הדין או באי כוחם, בירור בביהמ"ש, של תביעות שאינן מורכבות, עלול להמשך על פני שנים רבות. לעיתים, יתמשכו אח"כ גם הליכי הערעור. מאידך, בהליכי בוררות, הדין הישראלי קובע מסגרת זמן קצובה להתמשכות הליך. ע"פ התוספת הראשונה לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968, הבורר נדרש לסיים את הליך הבוררות תוך 3 חודשים מהיום בו התחיל לדון בסכסוך או שהיום בו נדרש להתחיל לדון בסכסוך ע"פ הודעה של אחד מבלעי הדין, לפי המוקדם מבין המועדים. יחד עם זאת, לבורר נתונה הסמכות להאריך תקופה זו ב- 3 חודשים נוספים, כלומר, ניהול הליך הבוררות אמור להסתיים, לכל היותר, בתוך 6 חודשים מהיום בו התחיל הבורר לדון בסכסוך כאמור לעיל, אלא אם כן הצדדים התנו אחרת בהסכם הבוררות ביניהם.

חשיבות פסק הבורר

אנשים אינם מודעים לעובדה כי עוצמת פסיקתו של הבורר היא אדירה, ולמעשה היא כמעט ואינה נתונה לערעור, בית המשפט העליון קידש את פסיקת הבורר עד כדי כך ש"אף אם טעה הבורר בדבר הלכה או בשיקול דעת אין בכך כדי לבטל את הכרעתו". הביטול יהיה אפשרי "רק אם התעלם כליל מהדין המהותי ולא פעל על פיו…". המשמעות הינה, בעצם, כי זכות הערעור על פסק הבורר כה מוגבלת עד כדי שאינה קיימת למעשה.

התימוכין הנשמעים להגנה הבצורה לפסק הבורר נעוצה בחופש הבחירה שניתן לצדדים, שהרי, הצדדים בחרו את הבורר בעצמם בהסכם הבוררות שהותנה בין הצדדים, ולכן גם אם טעה הבורר בהחלטתו אין לצדדים להלין, אלא על עצמם בלבד שלא עשו בחירה נבונה. יש להוסיף כי טענה זו אינה מדויקת, משום שלרב נקבע בהסכם הבוררות בין הצדדים, שזהות הבורר תקבע ע"י אדם אחר שיחליט על זהותו של הבורר, למשל: נשיא או ראש מוסד מסוים, זה יכול להיות ראש לשכת עורכי הדין, נשיא לשכת רואי החשבון ועל זה הדרך. מו  בבחירת הבורר ע"י בעלי הדין.

רבים גם לא יודעים, כי לבורר ישנו כה רב בידיו, הבורר יכול לתת סעדים זמניים, לקבוע הוצאות לצדדים ואף לקבוע את שכרו שלו!

ניהול הליך הבוררות אינה 'עסק קל', הוא מצריך תשומת לב עמוקה וקשב רב לכל הצדדים והפרטים המובאים לפניו, במקרים מסוימים ראוי כי הבורר אף יסתייע בשירותיו של מומחה לתחום בה עוסקת הבוררות.

פתרון הולם

הבוררות נועדה לאפשר לאנשים ליישב את המחלוקות בניהם בדרך שונה, יש שיאמרו בדרך נעימה יותר, שלווה יותר- ולא בתוך כותלי בית המשפט, אשר גורמים לרבים מאיתנו, שאינם רגילים לילך במסדרונות בתי המשפט ליראה. זאת ועוד, הליך הבוררות נועד גם, לסייע לאנשים לשים קץ למחלוקות ביניהם תוך תקופה זמן קצרה יחסית, קיצור משך התדיינות הצדדים בקשר למחלוקת ביניהם מביאה לצדדים תועלת כלכלית ונפשית כאחד.

עו"ד גיא זגדון, ישמח לסייע לאלה מבינכם אשר מעוניינים לשים קץ למחלוקות הקיימים בחייהם,  תוך תקופה קצובה וידועה, תוך שימת לב לאווירה נעימה שתשרור בזמן ההליך, ותמזער עוגמת נפש ועלויות רבות אשר טומן בחובו הליך המתנהל בתוך כותלי בית המשפט.